Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Zamościu

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Starostwo Powiatowe w Zamościu (ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, tel: 84 530 09 11, fax: 84 530 09 86, email: starostwo@powiatzamojski.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Zamościu.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Góra, e-mail: administrator@powiatzamojski.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 845300922. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zamościu jest  przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Jednakże z uwagi na fakt, iż serwis BIP w obecnym formacie prowadzony jest od 2015 r., czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności cyfrowej stron internetowych, jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany, poprawienie dostępności strony (opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście) będzie dokonywane sukcesywnie przez prowadzącego serwis.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Osobą odpowiedzialną jest administrator strony – Radosław Góra, adres poczty elektronicznej administrator@powiatzamojski.pl. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na ten sam adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych (odczytanie dokumentu, opisanie zawartości filmu itp.). Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie informacji (adres ural), o jaką skierowana jest prośba oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. W przypadku, jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Ułatwienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zamościu, ul. Przemysłowa 4.

1.Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ Kali B zamontowane na zewnątrz i umożliwiające wejście do budynku administracyjnego starostwa, gdzie na parterze znajduje się biuro obsługi interesanta. Udźwig urządzenia do 385 kg.

2.Dźwig hydrauliczny osobowy wytwórcy Monitor zamontowany wewnątrz budynku administracyjnego do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Udźwig dźwigu 630 kg , ilość przystanków 4.

3.Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej odpowiednio oznaczone , zlokalizowane przy podnośniku zewnętrznym dla osób niepełnosprawnych.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne przybywające do Starostwa Powiatowego w Zamościu -
w celu załatwienia sprawy przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta (parter głównego budynku Starostwa). Pracownik Biura Obsługi Interesanta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, w uzasadnionych przypadkach powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika z odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Obecnie na terenie Starostwa Powiatowego w Zamościu znajdują się następujące udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych:

  • podnośnik zewnętrzny umożliwiający wejście do głównego budynku Starostwa ul. Przemysłowa 4 (gdzie znajduje się Biuro Obsługi Interesanta),
  • winda dla osób niepełnosprawnych,
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych - parter głównego budynku Starostwa,
  • miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowane przy podnośniku zewnętrznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Język Migowy

Starostwo Powiatowe w Zamościu informuje,

że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchonieme) mogą

kontaktować się w urzędzie z następującymi osobami:

Biuro Obsługi Interesanta – sam. ref. p. Beata Kot

Pok. 108 – inspektor p. Iwona Banak

Pok. 108 – inspektor p. Monika Chabros

10. Informacje dodatkowe