Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Zamościu

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne przybywające do Starostwa Powiatowego w Zamościu -
w celu załatwienia sprawy przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta (parter głównego budynku Starostwa). Pracownik Biura Obsługi Interesanta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, w uzasadnionych przypadkach powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika z odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Obecnie na terenie Starostwa Powiatowego w Zamościu znajdują się następujące udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych:

  • podnośnik zewnętrzny umożliwiający wejście do głównego budynku Starostwa ul. Przemysłowa 4 (gdzie znajduje się Biuro Obsługi Interesanta),
  • winda dla osób niepełnosprawnych,
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych - parter głównego budynku Starostwa,
  • miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowane przy podnośniku zewnętrznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Język Migowy

Język Migowy

  Starostwo Powiatowe w Zamościu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchonieme) mogą kontaktować się w urzędzie z następującymi osobami:

Biuro Obsługi Interesanta – sam. ref. p. Beata Kot

Pok. 108 – inspektor p. Iwona Banak

Pok. 108 – inspektor p. Monika Chabros