Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Zamościu

KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zamościu i kierownicze stanowisko w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Zamojski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Przemysłowa 4.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 84 53 00 960,e-mail: iod@powiatzamojski.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zamościu i kierownicze stanowisko w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być zwrócone lub ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.

 Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zamościu i kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego.

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zamościu i kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego.

 

………………………………..

                                                                                                                         (data, podpis)

 

Do pobrania: 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zamościu i kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Dostępne podstrony